Директор центру

Директором центру, головою правління є Сікора Олександр Петрович. (резюме, виписка з реєстру).

Його повноваження визначені в Статуті Організації п.4.5.
(Обов’язки виконує на волонтерських засадах).

4.5. Директор центру.
4.5.1. Очолює Правління.
4.5.2. Директор центру є вищою посадовою особою Організації, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, громадських об’єднаннях, міжнародних і зарубіжних організаціях, в відношеннях із юридичними і фізичними особами. У своїй діяльності директор центру керується цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників, Правлінням  та чинним законодавством України.

4.5.3. Директор центру підконтрольний та підзвітний Загальним зборам, Правлінню.

4.5.4. Директор центру здійснює керівництво поточною діяльністю Організації та організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників. Загальні збори членів Організації можуть прийняти рішення про делегування директор центру частини своїх повноважень. Директор центру не має права приймати рішення, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

4.5.5. Директор центру Організації обирається та звільняється Загальними зборами членів Організації відкритим голосуванням строком на три роки, є підзвітним Загальним Зборам Членів Організації, Правлінню і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів Учасників Організації та Правління пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

В будь-якому випадку його повноваження продовжуються до дати проведення загальних зборів по питанню його переобрання.

4.5.6. Директор центру без довіреності діє від імені Організації з усіх питань, віднесених до його компетенції. Директор центру відповідно до своєї компетенції:
– здійснює оперативне керівництво діяльністю Організації;
– затверджує поточні плани діяльності Організації та заходи, які потрібні для їх виконання;
– забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Загальних зборів, Правління;
– без довіреності діє від імені Організації, представляючи її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях на території України та за її межами;
– керує діяльністю Організації у межах, визначених Загальними зборами та чинним  законодавством;
– визначає основні напрямки використання майна та коштів Організації;
– розпоряджається майном Організації, включаючи грошові та майнові цінності;
– відкриває та закриває рахунки в банківських установах;
– володіє печаткою, має право першого підпису на банківських та цивільно-правових документах, підписує договори, угоди, контракти;
– видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Організації;
– приймає рішення  і видає накази з питань діяльності Організації у межах своєї компетенції;
– затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Організації, визначає організаційну структуру, затверджує штатний розклад Організації;
– розподіляє обов’язки між членами Правління;
– приймає на роботу та звільняє штатних працівників Організації;
– приймає рішення про заохочення й притягнення до дисциплінарної відповідальності штатних  працівників Організації (апарату);
– делегує частину своїх повноважень своїм заступникам, директорам з напрямків чи іншим працівникам Організації як шляхом видачі відповідної довіреності, так і через внутрішній акт Організації (наказ, розпорядження).
– має право ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Учасників;
– головує на засіданнях Загальних зборах членів Організації, Правління, координує його роботу;
– представляє Організацію в суді, господарському суді, державних та громадських органах;
– видає довіреності від імені Організації;
– призупиняє введення в дію рішень Правління, якщо вони суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту до розгляду цих рішень на Загальних зборах Учасників Організації;
– учиняє інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Організації.

4.5.7. Директор може мати заступника, якого призначає з числа членів правління.